ઢોલ જે બંને બાજુ વાગે?

આ દુનિયા માં બેવડા ધોરણોવાળા માણસો ખુબ જ હોય છે.તેનાથી હમેશા બચી ને રહેવું જોઈએ.તે તમારી સામે કઈંક અલગ બોલે અને તમારી પીઠ પાછળ કઈંક અલગ બોલે છે,માટે બને તેટલું આવા માણસો થી દુર જ રહેવો સારું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: