અઝમલ કસાબ….!

મહારાષ્ટ્ર સરકાર ને એક નંમ્ર વિનંતી કે તમારા ભષ્ટ્રાચાર ની બઘી ફાઇલો કસાબની સાથે મુકી દો
.
.
.
.
.
જેથી કરી ને ફાઇલો બાળવા ની સાથેકસાબ નુ પણ કામ પતી જાય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: